"Fairy Wren on Ant Mound (detail)" acrylic, pencil & tree resin (balga) on canvas
"Fairy Wren on Ant Mound (detail)" acrylic, pencil & tree resin (balga) on canvas
Acrylic, pencil and tree resin on canvas
900mm x 1200mm
2016